x

Factor V update

Open brief voor een verbonden, vrije en veilige samenleving
Aan: de regeringen en de beleidsmakers
Cc: de bevolking

Overwegende dat

a. de vaccins tegen SARS-CoV-2 initieel doeltreffend bleken te zijn, maar hun doeltreffendheid significant verliezen in de loop van de tijd en door het ontstaan van nieuwe varianten;

b. mensen die gevaccineerd zijn toch in belangrijke mate besmet kunnen worden (zie recente data van Israël, de VS en het VK) en ook besmettelijk kunnen zijn naar anderen;

c. de opgebouwde immuniteit ten gevolge van natuurlijke infectie duurzamer is en beter beschermt tegen varianten dan de immuniteit verkregen door vaccinatie;

d. de huidige vaccins gepaard gaan met zeldzame maar ernstige nevenwerkingen, waarvan de omvang onderschat en ondergerapporteerd wordt. Het rapporteren van nevenwerkingen door eerstelijns- en ziekenhuis-gebaseerde zorgverleners en door de gevaccineerde populatie is wellicht zeer inaccuraat;

e. kinderen een beperkte rol spelen in de verspreiding van het virus en zelden (ernstig) ziek zijn van de besmetting met het virus. In het VK stelt het Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) dat de huidige balans tussen risico’s ten gevolge van de ziekte en ten gevolge van de COVID vaccins de massavaccinatie van kinderen zonder risicoprofiel niet ondersteunt;

f. de hoogsensitieve PCR-testen tot veel vals-positieve resultaten leiden (in de zin van een positief resultaat bij personen die eigenlijk niet besmettelijk zijn);

g. ernstige vormen van COVID-19 vooral gerelateerd zijn aan onderliggende condities, zoals obesitas, diabetes, hypertensie, angst en depressie.

Kunnen we nu het volgende besluiten:

- Zelfs met 100% vaccinatiegraad kan groepsimmuniteit niet bereikt worden met de huidige vaccins. De huidige strategie voor massavaccinatie is dus noch een doeltreffende noch een doelmatige optie, en zich laten vaccineren kan niet als een daad van solidariteit beschouwd worden. Met elk nieuw vaccin tegen een van de varianten zal men wellicht achter de feiten aanlopen

- Het Covid Safe Ticket is niet doeltreffend vanuit een medisch/epidemiologisch en psychologisch perspectief, want het leidt tot een vals gevoel van veiligheid en kan bijdragen tot nieuwe sars-cov-2 infecties en nieuwe gevallen van COVID-19;

- Een simpel onderscheid maken tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde personen houdt geen steek vanuit epidemiologisch perspectief. Zo een onderscheid is bovendien discriminerend en moreel laakbaar;

- Zich al dan niet laten vaccineren is een persoonlijke keuze gebaseerd op de balans tussen baten en risico’s, daarbij ook rekening houdend met de eventuele reeds verworven immuniteit;

Met het oog op een betere aanpak en mogelijks nieuwe golven die ons te wachten staan roepen we onze diverse regeringen op om te erkennen dat COVID-19 een complex en heterogeen probleem is dat niet kan aangepakt worden met simpele universele maatregelen, maar wel via het ontwikkelen van een gerichte, proportionele en gebalanceerde aanpak, in functie van de context en de doelpopulatie.

Dit betekent concreet dat we de volgende aanbevelingen maken naar onze regeringen:

1. Stop met de toepassing van het Covid Safe Ticket, aangezien het niet alleen ondoeltreffend, maar ook discriminerend is, en leidt tot segregatie in de bevolking. Het valse gevoel van veiligheid is ook gevaarlijk voor gevaccineerde personen die kunnen besmet worden en anderen besmetten zonder het te beseffen. De regeringen moeten bovendien een dringende oproep doen om de polarisatie tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen onmiddellijk te stoppen.

2. Stop met het massa-vaccineren van kinderen en adolescenten. Alleen kinderen en jongeren met een gekend verhoogd risico op COVID-19 komen in aanmerking en dit enkel na uitdrukkelijke toestemming van de ouders. Dit betekent ook dat scholen op geen enkele manier een rol mogen opnemen of tussenkomen in het vaccineren van kinderen en adolescenten. Het moet scholen verboden worden te vragen naar de vaccinatiestatus van kinderen en jongeren, en het moet scholen verboden worden te discrimineren tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen en jongeren.

3. Omwille van het voorzichtigheidsbeginsel, adviseer de beschikbare vaccins enkel aan mensen met een positieve balans tussen baten en risico’s in functie van hun gezondheidstoestand en persoonlijke situatie. Concreet betekent dit het in eerste instantie aanbieden (niet verplichten) van een derde dosis aan mensen met een verzwakte immuniteit, ouderen (>70j.) wonend in woonzorgcentra of thuis, en mensen met meerdere ziektebeelden en die nog niet zijn besmet geweest door sars-cov-2.

4. Stop met het verkeerd gebruik van PCR-testen als instrument voor populatiedetectie bij asymptomatische en niet-risicopersonen. Een rationeel testbeleid is nodig met als doel enkel besmettelijke personen en nieuwe besmettingshaarden snel en efficiënt te identificeren.

5. Ondersteun eerstelijnszorgverleners in het promoten van gezondheid vooral bij kwetsbare populaties (eventueel met voedingssupplementen). Ondersteun hen ook in het adviseren van hun patiënten met meerdere ziektes en andere noden, en in het toepassen van richtlijnen voor het behandelen van hun patiënten in geval van symptomatische besmetting, aangepast aan de specifieke situatie en noden van de patiënt (mogelijks met o.a. anticoagulantia, corticosteroïden, andere anti-inflammatoire geneesmiddelen en/of antibiotica in geval van vermoedelijke secundaire bacteriële infectie).

6. Maak kinderen niet meer het voorwerp van restrictieve maatregelen (scholen sluiten, maskers dragen,…). Het sluiten van scholen is schadelijker voor de kinderen – en zeker de meest kwetsbare – in vergelijking met de mogelijke baten voor de gemeenschap, en er is geen afdoende bewijs dat het dragen van maskers door kinderen effectief is in het bestrijden van de pandemie.

7. Promoot buitenactiviteiten en pas ventilatie en luchtfiltratie van binnenruimtes uitgebreider toe.

8. Investeer meer in het versterken van ons gezondheidssysteem, zowel in de eerste lijn als op het niveau van de ziekenhuizen, zodanig dat ons systeem beter voorbereid is op volgende mogelijke bedreigingen. Dit vraagt ook een langetermijnvisie op maatschappelijke gezondheid, nadruk op gezondheidspromotie bij kinderen en het daarbij toekennen van een belangrijke rol aan het onderwijssysteem.

9. Voer uitgebreide campagnes rond gezondheidspromotie om de impact van zogenaamde niet-besmettelijke ziektes (obesitas, type 2-diabetes, verschillende vormen van kanker,…) te verminderen, en de immuniteit van de populatie te versterken ter bescherming tegen toekomstige virale en bacteriële infecties.

10. Evalueer permanent de impact van maatregelen, en maak de resultaten van deze evaluaties op correcte wijze publiek. Dit betekent ook een transparante en inclusieve dialoog met de bevolking en het aanpassen van het gezondheidsbeleid aan de context, de verwachtingen van de mensen en de evoluerende prioriteiten.

Naast al het bovenstaande vragen we onze regeringen om een strategie voor betere communicatie met de bevolking te ontwikkelen, die niet gebaseerd is op schuld, op het creëren van angst, dwang en verwijten, maar op duiding, het stimuleren van waakzaamheid, verantwoordelijkheid en verbinding en met een realistisch perspectief.

Bronnen zijn publiek beschikbaar en te verkrijgen op aanvraag (contact@factor-v.be).